Toepassing algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Updating zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door betrokken partijen is overeengekomen, van toepassing op iedere overeenkomst en/of inschrijving tussen Updating en haar deelnemers.
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de spelregels van Updating en zijn onlosmakelijk met elkaar en de inschrijving verbonden.

Definities en doelgroep
Updating: relatiebemiddelingsbureau, evenementenorganisatie.
Relatiebemiddeling: bemiddelen tussen partijen bij het vinden van een relatie dan wel vriendschappelijke relatie. Updating heeft als doel alleenstaanden met elkaar in contact te brengen om een vriendschap en/of vaste partner te vinden. Het betreft niet een resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting.
Evenementenorganisatie: Updating organiseert met regelmaat evenementen waarbij de doelgroep elkaar kan ontmoeten.
Deelnemer: Nadat de inschrijving definitief is geworden van de kandidaat-deelnemer.
Inschrijving: Updating geeft een bevestiging van inschrijven, hierna is de inschrijving definitief.
Doelgroep: Updating richt zich op mensen van 18 jaar en ouder die te maken hebben met een licht verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Mensen met een andere beperking kunnen mogelijk geholpen worden door Updating na overleg. Updating houdt altijd een persoonlijk intakegesprek, als blijkt dat de kandidaat-deelnemer niet past bij de doelgroep dan komt er geen inschrijving tot stand.*

Overeenkomst
De inschrijving is pas definitief op het moment waarop Updating dit aan de deelnemer schriftelijk bevestigd. Voordat de inschrijving definitief wordt, dient de deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en spelregels. Dit wordt bij inschrijving gevraagd en bevestigd door de deelnemer.
De aanvraag en bevestiging van de kandidaat-deelnemer van de inschrijving bij Updating komt op elektronische wijze tot stand (via website en e-mail), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door beide partijen. De bedenktijd voor consumenten bij overeenkomsten op afstand is van toepassing. De deelnemer heeft het recht om binnen 14 dagen na bevestiging van de inschrijving bij Updating de inschrijving ongedaan te maken.*
Stopzetten van de inschrijving kan door de deelnemer worden gedaan via e-mail (info@up-dating) nadat de abonnementstermijn is verstreken en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
Updating heeft het recht de inschrijving onmiddellijk stop te zetten indien er niet-correct, grensoverschrijdend, niet acceptabel of andere motiverende redenen aanwezig zijn.
Na het aflopen van de gekozen abonnementstermijn wordt deze, indien niet op een juiste manier stopgezet door de deelnemer of Updating, automatisch met een maand verlengd.

Aansprakelijkheid en garanties
Updating is alleen verantwoordelijk voor het bemiddelen tussen de deelnemers van Updating, maar niet voor het verloop van de relatie die daar eventueel uit ontstaat. Updating is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die plaatsvinden tussen deelnemers, al dan niet na de eerste kennismaking die via Updating tot stand is gekomen. Elk voorval en/of incident die zich tussen de deelnemers voordoet buiten de invloedsfeer van Updating, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Updating.
Updating geeft geen garanties betreft het vinden van een geschikte partner/contact/date/vriendschap/relatie.
Indien Updating niet het gewenste resultaat oplevert naar mening van de deelnemer, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en/of abonnementsgeld.
Updating is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of fouten die zijn ontstaan door ingeschakelde derden.

Tarieven en betaling
De deelnemer dient de verschuldigde kosten aan Updating te betalen*. Betalingen vinden, na de intake (dit is eenmalig contant), altijd plaats via automatisch incasso. Bij het intakegesprek wordt de machtingskaart voor het automatisch incasso ondertekent door de deelnemer.
Als de kosten niet op tijd zijn betaald of niet kunnen worden geïncasseerd, zullen de activiteiten van Updating voor de betreffende deelnemer worden opgeschort. Ook wordt de toegang op de website van Updating geblokkeerd.
De tarieven die gelden bij Updating zijn:
- Inschrijfgeld eenmalig: 25,- contant te betalen bij intake
- Abonnement: 20,- per maand voor een half jaar, 17,95 per maand voor een jaar.
- Begeleiding date ( vooraf te voldoen) 20,- p.p.

Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding
De privacy voorwaarden zoals opgenomen is in de privacyverklaring van Updating, zijn van toepassing op de diensten van Updating. De persoonsgegevens van alle deelnemers aan Updating worden verwerkt op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De deelnemer is voorafgaand, tijdens en ook na het eindigen van de inschrijving verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens van andere deelnemers.
De persoonsgegevens, het profiel en eventuele andere gegevens van de deelnemer worden 3 maanden na het beëindigen van de inschrijving verwijderd door Updating.

Toepasselijk recht, klacht en geschillen
Op iedere inschrijving is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen en klachten omtrent een inschrijving worden in eerste instantie met de betrokken medewerker van Updating besproken. De deelnemer staat vrij, wanneer Updating er niet in slaagt de klacht en/of het geschil naar tevredenheid van de deelnemer op te lossen, deze aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.

Wijziging algemene voorwaarden
Updating behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de inschrijving te wijzigen. Bij wijzigingen van algemene voorwaarden zal de deelnemer deze worden medegedeeld waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de inschrijving van toepassing zijn.
*voor een overzicht van verschuldigd inschrijfgeld, abonnementskosten en/of andere kosten wordt verwezen naar deel 4 van de Spelregels die onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

*Spelregels Updating.

De spelregels maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Updating en zijn onlosmakelijk met elkaar en de inschrijving verbonden.

Aanmelden
De deelnemer vult zijn/haar persoonsgegevens in op het aanmeldformulier die te vinden is op de website van Updating. www.up-dating.nl
Nadat de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, spelregels van Updating, privacy beleid en toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal kan het aanmeldformulier worden verzonden.
Updating neemt, na ontvangst van de aanmelding, contact op met de deelnemer om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats op een geschikte locatie, deze wordt door Updating en de deelnemer samen afgesproken.
Bij het intakegesprek staat het de deelnemer vrij om een begeleider mee te nemen. In het intakegesprek wordt uitgebreid kennis gemaakt. Na het intakegesprek wordt er een profiel van de deelnemer aangemaakt door Updating. De deelnemer stuurt een recente foto per e-mail naar Updating welke wordt gebruikt bij het profiel van de deelnemer op de website van Updating. Na het intakegesprek en de bevestiging van inschrijving aan de deelnemer vanuit Updating, spreken we van inschrijving.

Kosten en activiteiten
Nadat de deelnemer aan de kosten heeft voldaan, verricht Updating volgende activiteiten:
- Persoonlijke intake
- Profiel deelnemer wordt aangemaakt op de website
- Deelnemer krijgt toegang tot de website
- Korting die Updating geeft op activiteiten, zoals te vinden op de site.

Afhankelijk van de ontwikkelingen is de deelnemer de volgende kosten verschuldigd:
1. tijdens/na de intake trekt de deelnemer zich terug: de door Updating gemaakte kosten, 25 euro, zijn verschuldigd door de deelnemer aan Updating.
2. na de intake, nadat het profiel is gemaakt en/of na ontvangst van inlogcodes trekt de deelnemer zich terug: De kosten die door Updating zijn gemaakt, 25 euro plus 1 maand abonnementskosten 20 euro. In totaal 45 euro zijn verschuldigd door de deelnemer aan Updating.
3. 14 Dagen na inschrijving is de deelnemer gehouden aan het gekozen abonnement en is het inschrijfgeld en de kosten van het abonnement verschuldigd aan Updating.
4 Indien Updating afziet van inschrijving van de deelnemer ( deelnemer past niet bij de doelgroep), komt er geen inschrijving tot stand en is de deelnemer geen inschrijfgeld en/of inschrijfkosten verschuldigd.
Voor het begeleiden van een date door een datingcoach worden vooraf de kosten in rekening gebracht.

DATINGSITE
Als de inschrijving bij Updating bevestigd en definitief is, dan:
- Kan de deelnemer inloggen met een persoonlijke inlogcode voor de deelnemer
- De deelnemer kan zijn/haar eigen profiel bekijken en ook de profielen van alle andere deelnemers van Updating
- Het profiel op de website bestaat uit een foto, voornaam, leeftijd, woonplaats, hobby’s, interesses en naar wat ze op zoek zijn.

De deelnemer dient evt. wijzigingen door te geven aan Updating, Updating verwerkt de wijzigingen mits deze redelijk zijn en van toepassing op de inschrijving.

Als de deelnemer in contact wil komen met een andere deelnemer, kan dit via de interesseknop op de datingsite. Updating kijkt hierna of er een match is, legt bij een match het eerste contact en zorgt dan voor de kennismaking.

Bezoekers van de website, geen deelnemers, kunnen geen profielen zien. Deze toegang is alleen voor ingeschreven deelnemers met een inlogcode geldig.

Contact of date
Als er een match is tussen beide deelnemers zal er via Updating een afspraak worden gemaakt. Bij de eerste kennismaking/date is er een datingcoach aanwezig.

Als de deelnemers na de eerste date verder met elkaar willen, maken de deelnemers zelf een afspraak. Updating vraagt akkoord voor het uitwisselen van contactgegevens en trekt zich terug uit het contact.

Als de relatie naar tevredenheid vorm heeft gekregen, stopt het actieve contact met Updating.

De deelnemer blijft verantwoordelijk en bevoegd om de inschrijving stop te zetten.

 

informatie over corona:

Helaas brengt het coronavirus veel gevolgen met zich mee. Ook Updating heeft hiermee te maken. Voor leden, hou je mail in de gaten voor alle verdere updates en informatie hierover. Niet leden kunnen zich gewoon blijven aanmelden, intakegesprekken worden in overleg online of op locatie gedaan.

 

actie:

Dames die zich aanmelden, krijgen een jaar gratis lidmaatschap!!

Pak die kans!

 

de komende uitjes staan alweer gepland voor maart en april!

Ook staan er weer leuke dates gepland,

leden hebben de informatie via de mail ontvangen

 

Zorg goed voor elkaar en voor jezelf,

 

Liefs

Jolanda en Marjolijn

 

 

Copyright 2019 up-dating.nl